Telefon
695 623 151 (Częstochowa)
791 999 979 (Lubliniec)
Email
adwokatnowicki@tlen.pl
adwokat@lamik.pl
Godziny pracy
Pn. - Pt.: 08:00-18:00

Czym się zajmujemy?

Prawo rodzinne

 • o rozwód
 • o separację
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • o ustalenie / zaprzeczenie ojcostwa
 • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie i zniesienie współwłasności
 • o rozstrzygnięcie istotnych spraw dziecka / wydanie dowodu osobistego / inne
 • o rozdzielność majątkową / w tym rozdzielność majątkową z datą wsteczną
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o alimenty, w tym o ustalenie, podwyższenie i obniżenie alimentów – alimenty na dzieci, a także na małżonka, który znalazł się po rozwodzie w niedostatku, czy też jego sytuacja majątkowa uległa pogorszeniu
 • o przyczynienie się do zaspokojenia potrzeb rodziny (alimenty na żonę)
  ustalenie miejsca pobytu dziecka / zmiany miejsca pobytu dziecka
  oraz wiele innych…

Prawo karne

 • obrony w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, w tym na etapie postępowania odwoławczego, zarówno przed sądami okręgowymi, apelacyjnymi, a także Sądem Najwyższym
 • reprezentowanie w postępowaniu karnym jako pełnomocnik pokrzywdzonych
 • pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa oraz dalsza reprezentacja osób pokrzywdzonych w toku postępowania w charakterze oskarżycieli posiłkowych
 • pomoc osobom zatrzymanym, tymczasowo aresztowanym (tzw. sprawy aresztowe), skazanym odbywającym kary pozbawienia wolności
 • dozór elektroniczny